Bài Viết

Bây giờ mẹ đã thoát siêu. Về nơi Cực-Lạc bao điều nhớ mong.

English

Tiếng Việt